วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หน้าที่ของกำลังพลสำรอง

หน้าที่ของกำลังพลสำรอง 

กำลังพลสำรองทุกนาย มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่ทาง


ราชการกำหนด หากขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงแล้วย่อมจะมีความผิดตามที่ได้ระบุไว้ ดังนั้นจึงควรทราบถึง


หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งสรุปได้ดังนี้คือ 

นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน โดยปกติสังกัด กพ.ทบ. มี จก.กพ.ทบ.เป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 


ต้อง


ปฏิบัติตนตามข้อบังคับ คำสั่ง และแบบธรรมเนียมของทหาร คือ

๑. การย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตร แจ้ง กพ.ทบ.ต้นสังกัดก่อนกำหนด ๑๒๐ วัน

๒. การย้ายภูมิลำเนาจะต้องรายงานต้นสังกัดก่อนจะย้ายหรือหลังวันย้ายไม่เกิน ๑๕ วัน

๓ . ไปอยู่ต่างภูมิลำเนาชั่วคราว

- ไปต่างจังหวัดตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้องรายงาน กพ.ทบ. ต้นสังกัดก่อนวันไปหรือหลังวันไปไม่เกิน ๑๕ 


วัน


- เมื่อจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องทำรายงานขออนุญาตต่อ กพ.ทบ.ต้นสังกัด


เพื่อขออนุมัติต่อไปตามลำดับจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๔. เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล นำหลักฐานแจ้งต่อ กพ.ทบ. ต้นสังกัด (เพื่อแก้ไขประวัติ)

๕. อุปสมบท รายงาน (ตามแบบรายงาน ) วัน , เดือน , ปี, วัด, ตำบล อำเภอ, และจังหวัด ที่จะอุปสมบท


ก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

๖. เมื่อต้องหาคดีอาญา (เว้นคดีขึ้นศาลทหาร) คดีแพ่งหรือคดีล้มละลายต้องรายงานต่อ กพ.ทบ. ต้น


สังกัดโดยเร็ว

๗. เมื่อเข้ารับราชการกระทรวง ทบวง กรมอื่น (นอกกระทรวงกลาโหม) รายงาน กพ.ทบ. ต้นสังกัดภายใน 


๑๕ วัน

ก. เริ่มเข้ารับราชการ


ข. เลื่อนเงินเดือน หรือย้ายตำแหน่ง


ค. ออกจากราชการ


๘. การรายงานตัว รายงานต่อ กพ.ทบ. ต้นสังกัด


ก. ทราบคำสั่งแต่งตั้งยศ แล้วปลดเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนในโอกาสแรก (เฉพาะ นศท.)


ข. ทันทีที่ออกจากราชการ (ไม่เกิน ๑๕ วัน)


ค. ตรวจร่างกายปีละครั้ง (ตามเวลาที่กำหนด)


ง. แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่การเงินปีละครั้งในต้น ต.ค. (เฉพาะผู้มีเบี้ยหวัดหรือบำนาญ)


๙. การเข้ารับราชการทหารก. มีหน้าที่เข้ารับราชการทหารปีหนึ่งไม่เกิน ๒ เดือน และมีหน้าที่เข้ารับราชการในขณะที่มีราชการพิเศษ


ข. เมื่อมีราชการสงครามหรือประกาศระดมพล หรือประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตท้องที่ซึ่งตนตั้ง


ภูมิลำเนาอยู่ แม้จะไม่ได้รับคำสั่งเรียกพลประการใดก็ต้องรีบไปรายงานตนเอง ณ หน่วยทหารที่ตั้งอยู่ใน


ภูมิลำเนานั้นทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น